تدریس قضا و قدر با استاد یوسفیان پور (بخش۳)

خرید قالب از ژاکت