دانشگاه علوم پزشکی ایران

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی  دانشگاه علوم پزشکی ایران به این شرح است:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برای اولین بار با عنوان مرکز پزشکی بین‌المللی ایران در مرداد ماه سال ١٣۵٢ تشکیل شد. بر اساس تصمیمات کمیسیون منتخب یکصد و سومین نشست شورای گسترش دانشگاه‌ها مورخ ۵/۶/۱۳۵۴ مرکز پزشکی (بین‌المللی) ایران مجاز به تأسیس دانشکده پزشکی و دانشکده علوم پزشکی در رشته‌های مختلف علوم پایه و دانشکده پرستاری در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و دانشکده علوم پیراپزشکی و مدیریت مؤسسات پزشکی و بهداشتی گردید. در سال ١٣۵۵ هم‌زمان با آغاز همکاری دانشگاه‌های هاروارد، کامبیا و کرنل، عملاً برنامه‌ریزی‌های آموزشی و فعالیت‌های عمرانی، تأمین فضاها، تأمین تجهیزات و نیروهای انسانی لازم صورت گرفت. مرکز پزشکی ایران در سال ١٣۵۴ فعالیت‌های بالینی و درمانی را با تنها بیمارستان وابسته به خود با نام کلینیک ایرانشهر (بیمارستان شهید دکتر رهنمون) آغاز کرد و پس از تشکیل دانشکده‌های پرستاری و پیراپزشکی، برای تأسیس مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری و نیز سه رشته‌ی بانک خو ن، رادیولوژی و آزمایشگاه در سطح کارشناسی اقدام نمود. در سال ١٣۵۶ دانشکده پزشکی تأسیس شد. این دانشگاه در طول سال‌های ١٣۶١ تا ١٣۶٣ به طور محدود فعالیت داشت و نهایتاً با سپری شدن دوره‌ی کوتاه‌مدت و تصویب تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣۶۵ از ادغام چند دانشکده و مؤسسه‌ی آموزش عالی در مراکز پزشکی رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را ادامه داد. این دانشگاه هم اکنون دارای بیش از هفت هزار نفر دانشجو است که در رشته‌های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی به تحصیل اشتغال دارند و دارای بیش از ٧۴٠ عضو هیئت علمی و هشت هزار کارمند در رده‌های مختلف شغلی می‌باشد.

رشته- مقطع های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات
فلوشیباینترونشنال کاردیولوژیپزشکی
فلوشیببیهوشی قلب بازپزشکی۱۳۷۶
فلوشیبپیوند کلیهپزشکی۱۳۷۷
فلوشیبجراحی ستون فقراتپزشکی۱۳۷۳
فلوشیبجراحی دستپزشکی۱۳۷۳
فلوشیبسوختگیپزشکی۱۳۷۷
فلوشیبسگمان قدامی (قرنیه)پزشکی۱۳۷۸
فلوشیبسگمان خلفی (ویتره‌ورتین)پزشکی۱۳۷۱
فوق تخصصجراحی قلب و عروقپزشکی۱۳۶۶
فوق تخصصجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیپزشکی۱۳۶۵
فوق تخصصبیماری‌های قلب و عروقپزشکی۱۳۶۷
فوق تخصصبیماری‌های ریهپزشکی۱۳۷۱
فوق تخصصروماتولوژیپزشکی۱۳۶۹
فوق تخصصغدد داخلی و متابولیسمپزشکی۱۳۶۹
فوق تخصصبیماری‌های غدد و متابولیسم کودکانپزشکی۱۳۶۹
فوق تخصصکلیه بالغینپزشکی۱۳۶۹
فوق تخصصقلب کودکانپزشکی۱۳۶۵
فوق تخصصکلیه کودکانپزشکی۱۳۷۴
فوق تخصصنوزادانپزشکی۱۳۶۵
فوق تخصصخون و سرطان کودکانپزشکی۱۳۷۴
فوق تخصصخون و سرطان بالغینپزشکی
فوق تخصصگوارشپزشکی
فوق تخصصجراحی کودکانپزشکی۱۳۷۲عدم پذیرش از ۷۷
دکتری تخصصیآسیب‌شناسیپزشکی۱۳۶۶
دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی۱۳۶۳
دکتری تخصصیبیماری‌های پوستپزشکی۱۳۶۸
دکتری تخصصیپزشکی اجتماعیپزشکی۱۳۷۱
دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی۱۳۶۳
دکتری تخصصی جراحی عمومیپزشکی۱۳۶۳
دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی۱۳۶۳
دکتری تخصصیجراحی مغز و اعصابپزشکی۱۳۶۳
دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی۱۳۶۴
دکتری تخصصیبیماری‌های داخلیپزشکی۱۳۶۳
دکتری تخصصیروانپزشکی (اعصاب و روان)پزشکی۱۳۶۳
دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی۱۳۶۳
دکتری تخصصیبیماری‌های زنان و زایمانپزشکی۱۳۶۳
دکتری تخصصیبیماری‌های کودکانپزشکی۱۳۶۴
دکتری تخصصیبیماری‌های قلب و عروقپزشکی۱۳۶۴
دکتری تخصصینورلوژی (بیماری‌های اعصاب)پزشکی۱۳۷۹
دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی۱۳۶۳
دکتری تخصصیطب اورژانسپزشکی۱۳۷۹
دکتری تخصصیپزشکی هسته‌ایپزشکی۱۳۷۱عدم پذیرش از ۷۹
Ph.D.علوم تشریحیپزشکی۱۳۷۸عدم پذیرش از ۸۱
Ph.D.فارماکولوژیپزشکی۱۳۷۰عدم پذیرش از ۸۰
Ph.D.ویروس‌شناسیپزشکی۱۳۷۶عدم پذیرش از ۸۰
Ph.D.بیوشیمیپزشکی۱۳۷۸عدم پذیرش از ۸۱
Ph.D.مدیریت اطلاعات بهداستی درمانیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی۱۳۷۷عدم پذیرش از ۸۱
Ph.D.انگل‌شناسیپزشکی۱۳۷۸عدم پذیرش از ۸۱
Ph.D.باکتری‌شناسیپزشکی۱۳۷۹عدم پذیرش از ۸۰
Ph.D.روان‌شناسی بالینیانستیتو روانپزشکی۱۳۷۶عدم پذیرش از ۸۱
Ph.D.فیزیوتراپیعلوم توانبخشی۱۳۷۸عدم پذیرش از ۸۱
Ph.D.مدیریت خدمات بهداشتی درمانیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی۱۳۷۷عدم پذیرش از ۸۱
Ph.D.پرستاریپرستاری و مامایی۱۳۷۸عدم پذیرش از ۸۱
دکتری حرفه‌ایپزشکی عمومیپزشکی۱۳۵۴
کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی۱۳۷۴
کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینیپزشکی۱۳۷۳
کارشناسی ارشدعلوم تشریحیپزشکی۱۳۷۴
کارشناسی ارشدفیزیک پزشکیپزشکی۱۳۷۳
کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی۱۳۷۸
کارشناسی ارشدقارچ‌شناسیپزشکی۱۳۷۸
کارشناسی ارشدروانشناسی بالینیانستیتو روانپزشکی۱۳۶۵
کارشناسی ارشدپرستاریپرستاری و ماماییقبل از انقلاب اسلامی
کارشناسی ارشدماماییپرستاری و مامایی۱۳۶۸
کارشناسی ارشدشنوایی‌سنجیعلوم توانبخشی۱۳۷۱
کارشناسی ارشدفیزیوتراپیعلوم توانبخشی۱۳۶۴
کارشناسی ارشدکاردرمانی با گرایش روانیعلوم توانبخشی۱۳۷۱
کارشناسی ارشدکاردرمانی با گرایش جسمانیعلوم توانبخشی۱۳۷۱
کارشناسی ارشدگفتاردرمانیعلوم توانبخشی۱۳۷۱
کارشناسی ارشداعضا مصنوعیعلوم توانبخشی۱۳۷۸
کارشناسی ارشدپزشکی ورزشیعلوم توانبخشی
کارشناسی ارشدآموزش مدارک پزشکیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی۱۳۶۹
کارشناسی ارشدمدیریت و خدمات بهداشتی درمانیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی۱۳۷۰
کارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی۱۳۷۰
کارشناسی ارشداقتصاد بهداشتمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی۱۳۷۹
کارشناسی ارشدبهداشت محیطبهداشت۱۳۷۸
کارشناسی ارشدآموزش بهداشتبهداشت۱۳۷۸
کارشناسی ارشدعلوم تغذیهبهداشت۱۳۸۰
کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیپزشکی۱۳۷۵عدم پذیرش از ۸۱
کارشناسی ارشدویروس‌شناسیپزشکی۱۳۷۳عدم پذیرش از ۸۱
کارشناسی ارشدایمنی‌شناسیپزشکی۱۳۷۳عدم پذیرش از ۸۱
کارشناسی ارشدآموزش پزشکیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی۱۳۷۸عدم پذیرش از ۷۹
کارشناسی ارشدبهداشت حرفه‌ایبهداشت۱۳۷۸عدم پذیرش از ۸۱
کارشناسیاعضاء مصنوعیعلوم توانبخشی۱۳۶۶
کارشناسیبینایی‌سنجیعلوم توانبخشی۱۳۶۶
کارشناسیشنوایی‌شناسیعلوم توانبخشی۱۳۵۵
کارشناسیفیزیوتراپیعلوم توانبخشی۱۳۵۲
کارشناسیکاردرمانیعلوم توانبخشی۱۳۵۲
کارشناسیگفتاردرمانیعلوم توانبخشی۱۳۵۲
کارشناسیکتابداری در شاخه پزشکیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی۱۳۷۰
کارشناسیمدیریت خدمات بهداشتی درمانیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی۱۳۶۴
کارشناسیپرستاریپرستاری و ماماییقبل از انقلاب اسلامی
کارشناسیماماییپرستاری و مامایی۱۳۶۶
کارشناسی ناپیوستهرادیولوژیپیراپزشکی۱۳۷۳
کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی۱۳۷۴
کارشناسی ناپیوستهکاردرمانی با گرایش جسمانیعلوم توانبخشی۱۳۷۱
کارشناسی ناپیوستهمدارک پزشکیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی۱۳۶۸
کارشناسی ناپیوستهبهداشت حرفه‌ایبهداشت۱۳۷۵
کارشناسی ناپیوستهبهداشت عمومیبهداشت۱۳۶۷
کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت۱۳۶۴
کاردانیاتاق عملپیراپزشکی۱۳۶۵
کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی۱۳۶۵
کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی۱۳۶۵
کاردانیهوشبریپیراپزشکی۱۳۶۵
کاردانیمدارک پزشکیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی۱۳۸۱
کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت۱۳۷۳
کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت۱۳۶۳
کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت۱۳۶۳
کاردانیبهداشت محیطبهداشت۱۳۶۳

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی
۱حضرت رسول اکرم ۶۱۳۵۸۴۹۵داخلی، داخلی اعصاب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، روانپزشکی، پوست و عفونی
۲فیروزگر۱۳۳۹۱۹۶داخلی، خون و روماتولوژی، ریه، غدد، قلب، گوارش، داخلی اعصاب، جراحی، زنان و زایمان، جراحی استخوان و مفاصل، گوش و حلق و بینی و عفونی
۳حضرت علی اصغر ۷۴۵- ۱۳۴۴۱۳۱کودکان و رشته‌های فوق تخصص کودکان
۴شهدای هفتم تیر۱۳۴۸۱۹۱داخلی، داخلی اعصاب، جراحی، جراحی استخوان و مفاصل و عفونی
۵شهید هاشمی‌نژاد۱۳۵۸۱۴۸داخلی کلیه و جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی
۶شهید اکبرآبادی۱۳۲۸۲۰۹کودکان و زنان و زایمان
۷شفایحیائیان۱۳۴۹۱۶۴جراحی استخوان و مفاصل
۸شهید مطهری۱۳۵۲۱۰۵جراحی و عفونی
۹شهید نواب صفوی۱۳۶۰۹۰روانپزشکی

 

 

١- دانشکده پزشکی

این دانشکده پس از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ادغام دو دانشکده پزشکی به نام‌های مجتمع آموزشی پزشکی آیت‌الله طالقانی و مرکز پزشکی ایران در سال ١٣۶۵ ایجاد گردید. مجتمع پزشکی آیت‌الله طالقانی در ۲۸/۱۲/۱۳۵۲ با نام مجتمع آموزش پزشکی با تمانقلیچ وابسته به هلال احمر تشکیل شد و از سال ١٣۵۴ به صورت غیر متمرکز از استان‌های محروم دانشجو پذیرفته است. مرکز پزشکی ایران در مرداد ماه ١٣۵٣ تشکیل و از مهر ماه ١٣۵۴ شروع به کار نموده است. این مرکز از سال ١٣۵۶ دانشجویان پزشکی خود را از بین دانش‌آموختگان کارشناسی انتخاب نموده و سپس از سال ١٣۶١ از طریق آزمون سراسری و از مقطع دیپلم دانشجو پذیرفت.

آزمایشگاه‌ها:

١- آزمایشگاه آناتومی

٢- آزمایشگاه ایمونولوژی

٣- آزمایشگاه انگل‌شناسی

۴- آزمایشگاه بافت‌شناسی

۵- آزمایشگاه بیوشیمی

۶- آزمایشگاه پاتولوژی

٧- آزمایشگاه فیزیک پزشکی

٨- آزمایشگاه فیزیولوژی

٩- آزمایشگاه میکروب‌شناسی

١٠- آزمایشگاه فارماکولوژی

 

٢- دانشکده پیراپزشکی

در سال ١٣۵۵ مرکز پزشکی ایران با دو رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی و تکنولوژی رادیولوژی تشکیل و از سال ١٣۵۶ اقدام به پذیرش دانشجو دراین دو رشته نموده است. سپس در بهمن ماه سال ١٣۶۵ با ادغام دو مؤسسه آموزشی وابسته به وزارت بهداری سابق به نام‌های مرکز فنی پیراپزشکی و آموزشگاه فنی علوم آزمایشگاهی در آن با نام دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حدود ١۵٠٠ نفر دانشجو در ۵ رشته‌ی اتاق عمل، تکنولوژی پرتوشناسی (علوم رادیولوژی) تکنولوژی رادیو تراپی، علوم آزمایشگاهی و هوشبری در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و دکترای حرفه‌ای شروع به کار نموده است ضمناً پذیرش آخرین دوره کاردانی رادیو تراپی نیمسال اول سال تحصیلی ۶۷- ۱۳۶۶ و دوره دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی ۷۴- ۱۳۷۳ بوده است.

این دانشکده درحال حاضر دارای ٣٧ نفر عضو هیئت علمی می‌باشد و از زمان تأسیس تا کنون مجموعاً تعداد ٣٨۶٧ دانشجو پذیرفته که تعداد ٢٨٩۶ نفر از آنها فارغ‌التحصیل شده‌اند.

در دانشکده پیراپزشکی جهت انجام دروس عملی دانشجویان جمعاً ١٢ آزمایشگاه با تجهیزات و وسایل مورد نیاز دایر می باشد که زیر نظر اعضای هیئت علمی و با همکاری کارشناسان مربوطه امور آموزش عملی دانشجویان را عهده دار می‌باشد.

دردانشکده پیراپزشکی برای آموزش واحدهای کارآموزی و کارورزی مصوب شورای برنامه ریزی و با توجه به رشته و مقطع تحصیلی از امکانات کلیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران استفاده می‌نماید.

دوره‌ی شبانه دانشکده پیراپزشکی از نیمسال اول سال تحصیلی ۷۸- ۱۳۷۷ در دو رشته‌ی علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

آزمایشگاه‌ها:

جهت آموزش واحدهای عملی دروسی که در دانشکده ارائه می‌گردد آزمایشگاه‌های انگل‌شناسی، سرولوژی، بیوشیمی، بافت‌شناسی، پرتو‌شناسی، شیمی عمومی و آلی، فیزیولوژی، قارچ‌شناسی، میکروب‌شناسی، هماتولوژی و فیزیک هریک با مساحت تقریبی ٨٠ مترمربع دایر می‌باشد که با استفاده از وسایل و تجهیزات مورد نیاز براساس سر فصل دروس عملی در هر نوبت می‌توانند آموزش بین ۲۵- ۲۰ نفر دانشجو را عهده‌دار گردند.

 

٣- دانشکده بهداشت

اندیشه تأسیس دانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، از ابتدای تشکیل این دانشگاه در سطح مسئولین آن مطرح بود. ایجاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣۶۴ و الحاق پاره‌ای از واحدهای آموزشی، پژوهشی و درمانی به این دانشگاه که منجر به افزایش و تنوع فعالیت‌های آن گردید نیز زمینه‌های قبلی را تقویت نمود. دانشکده بهداشت در سال ١٣۶۶ از ادغام دو مؤسسه آموزش عالی علوم بهداشتی که هر کدام دارای سوابق طولانی در امر آموزش و تر بیت نیروهای بهداشتی بودند، یعنی مدرسه عالی بهداشت محیط فریس به حدود ٣۶ سال سابقه فعالیت آموزشی و آموزشکده بهداشت عمومی شهید دکتر لواسانی با قریب ١٧ سال سابقه آموزشی و با استفاده از امکانات این دو مؤسسه و افزایش آن امکانات به منظور تمرکز فعالیت‌های آموزشی در زمینه بهداشتی بوجود آمد. در واقع تأسیس دانشکده بهداشت و چارچوب کلی فعالیت‌های آن در شانزدهمین جلسه شورای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تاریخ۱۷/۹/۱۳۶۶ مورد تصوبب قرار گرفت.

فعالیت‌های آموزشی و دروسی که در دانشکده بهداشت ارائه می‌شود متنوع بوده و طیف وسیعی از علوم پزشکی صرف و بهداشت را در رشته‌های بهداشت عمومی با گرایش‌های بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری‌ها تا فنی و مهندسی صرف در رشته‌های بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای شامل می‌شود.

۴- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

درسال ١٣۵۴ مرکز پزشکی ایران با زیرمجموعه‌های رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری، کتابداری و اطلاع‌رسانی تأسیس و سپس در سال ١٣۵۵ دانشکده کتابداری پزشکی و علوم انفورماتیک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در مرکز پزشکی نیز تأسیس شد و با تعداد ١٣ تن دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود.

دانشکده نیز در امر نهادینه کردن سطح ارتقای علمی و آموزشی دانشجویان از هیچ تلاشی تا کنون فروگذار نکرده و دراین زمینه درنیمسال دوم ۷۸- ۷۷ اقدام به تأسیس رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی در مقطع پی ‌اچ .دی نیز نموده است. همچنین دانشکده اقدام به تأسیس دوره‌های شبانه در مقطع کارشناسی و کاردانی نموده است. شایان ذکر است دانشکده به خاطر گسترش رشته‌های آموزشی فضای بیشتری را می‌طلبد که در همین رابطه اقدام‌هایی صورت گرفته و ساختمان دیگری به دانشکده اختصاص یافته است.

 

۵- دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری مرکز پزشکی ایران در سال ١٣۵۴ بر اساس تصمیمات کمیسیون منتخب یکصد و سومین نشست شورای گسترش آموزش عالی به منظور تربیت پرستار در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا گشایش یافت. این دانشکده با همکاری دانشگاه کاتولیک آمریکا در سال ١٣۵۵ با پذیرش دانشجو در دوره‌ی کارشناسی ارشد پرستاری و از سال ١٣۵۶ در سطح کارشناسی آغاز به کار نمود و در سال ١٣۶۵ به دنبال مصوبه‌ی تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ادغام ٨ مؤسسه آموزشی در مقاطع مختلف رشته‌های پرستاری و مامائی رسماً با نام دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران فعالیتهای آموزشی خود را ادامه داد.متعاقب برنامه‌های آموزشی یاد شده در سال ١٣۶٨ مجوز تشکیل دوره کارشناسی ارشد مامایی را اخذ و از سال ١٣۶٩ مبادرت به پذیرش دانشجو در این دوره نمود، و در سال ١٣٧٨ با کسب مجوز در مقطع دکتری (PhD) پرستاری و پذیرش دانشجو در این دوره فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را توسعه و در امر ارتقاء سطح دانش جامعه گام برداشته است. مؤسسات آموزشی ادغامی به شرح ذیل می‌باشند:

* انستیتو عالی پرستاری فیروزگرسال تأسیس ۱۳۴۴
* مدرسه عالی مامایی سلمهسال تأسیس ۱۳۴۹
* مدرسه عالی پرستاری شفاسال تأسیس ۱۳۵۰
* مدرسه عالی پرستاری قلب شهید رجائیسال تأسیس ۱۳۵۳
* مدرسه عالی پرستاری زینبسال تأسیس ۱۳۵۵
* مدرسه عالی پرستاری تهران (طالقانی)سال تأسیس ۱۳۵۵
* گروه پرستاری انستیتو روانپزشکی تهرانسال تأسیس ۱۳۵۶
* مدرسه عالی مامایی هفده شهریورسال تأسیس ۱۳۶۲

 

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران علاوه بر تربیت دانشجویان در رشته‌ها و مقاطع مختلف پرستاری و مامایی، با برگزاری ۴ دوره کارشناسی ارشد بیهوشی، ۵ دوره تکمیلی کارشناسی پرستاری، ٣ دوره آموزش ضمن خدمت مراقبت‌های ویژه قلب و دیگر دوره‌های آموزش کوتاه مدت، امروزه از جمله فعال‌ترین دانشکده‌های پرستاری و مامایی در سطح کشور به شمار می‌آید. این دانشکده از سال ١٣٨٠ تاکنون در راستای سیاست‌های کلان توسعه آموزش عالی در برنامه سوم توسعه، با برقراری ارتباط با دانشگاه‌های Utah آمریکا (اردیبهشت ۱۳۸۰)، Calgary کانادا (شهریور ۱۳۸۲) و Karolinska سوئد (خرداد ۱۳۸۳) جهت برگزاری دوره‌های مشترک، اعزام دانشجو، بورس کوتاه‌مدت، پروژه های تحقیقاتی، استفاده ازفرصت‌های مطالعاتی و مبادله استاد و دانشجو، بر اساس انعقاد قراردادهای همکاری و تفاهم‌نامه‌ها از سوی دانشگاه، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را گسترش داده است.

آزمایشگاه‌ها:

در دانشکده پرستاری و مامایی: ١- آسیب‌شناسی ٢- ایمنی‌شناسی ٣- انگل‌شناسی ۴- بافت‌شناسی و سلول‌شناسی
۵- بیوشیمی ۶- فیزیولوژی ٧- میکروب شناسی ٨- skill lab

در دانشکده علوم پایه پزشکی: ١- آناتومی

در بیمارستان‌ها: ١- آزمایشگاه آزمایشات کاربردی

 

۶- دانشکده علوم توانبخشی

دانشکده علوم توانبخشی در سال ١٣۵٢ بنا به پیشنهاد انجمن توانبخشی و با نام مدرسه عالی توانبخشی تأسیس شد و هدف آن تربیت نیروی انسانی برای خدمت در مراکز توان‌بخشی و سایر مراکز درمانی کشور بود. مدرسه عالی توانبخشی با پذیرش و آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته‌های فیزیکال‌تراپی، کاردرمانی، و گفتاردرمانی آغاز به کار نمود و علاوه بر این در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت نیز دانشجو پذیرفت.

دانشکده علوم توانبخشی از آغاز تأسیس در سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۴ از مراکز دانشگاهی مستقل بود. در سال ۱۳۶۴ در جریان ایجاد تغییراتی در وزارت بهداری و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده علوم توانبخشی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران گردید.

 

آزمایشگاه‌ها:

آزمایشگاه فیزیک: با مساحت ١۵٠ مترمربع مجهز به ابزارهای فیزیک و الکترونیک برای آموزش عملی دانشجویا ن.

آزمایشگاه فیزیک نور: با مساحت ٧۵ مترمربع برای آموزش عملی دانشجویا ن.

آزمایشگاه نوروپسیکولوژی: مستقر در گروه تحصیلات تکمیلی جهت تهیه پروژه، پایان‌نامه‌ها، کارگاه تراش عینک با مساحت ۵٠ متر مربع و با ظرفیت استقرار ٢٠ دستگاه تراش شیشه و میز کارگاهی و تجهیزات لازم برای تهیه شیشه عینک و مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی شهید خداپرست با مساحت ۴٠ مترمربع که دارای تجهیزات لازم برای بررسی و مطالعه عملی فعالیتهای حیاتی بدن و کار عضلات با استفاده از مدل‌های حیوانی می‌باشد.

مرکز تحقیقات بیومکانیک شهید رعیت: با مساحت ١١٠ متر مربع و قابل توسعه تا ١۵٠ متر مربع و دارای تجهیزات رایانه‌ای تخصصی می‌باشد. در این مرکز امکانات بررسی و تجزیه و تحلیل حرکات بدن، فعالیت‌های عضلانی بدن، راستای بدن و تعادل با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته رایانه‌ای فراهم است.

مرکز پژوهش گفتار و شنوایی شهید طریقی: با مساحت ۵٠ متر مربع دارای تجهیزات رایانه‌ای تخصصی، برای تجزیه و تحلیل گفتار و صوت و بررسی فعالیت تارهای صوتی به منظور فراهم نمودن امکانات لازم برای پژوهش در گفتار و آسیب‌های گفتاری تأسیس شده ا ست. تاکنون امکانات پژوهشی شنوایی تهیه نشده و در نظر است که با توسعه فضای یاد شده تا حدود دو برابر، امکانات مربوطه نیز فراهم شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *