دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد به این شرح است:

 

اولین پیشنهاد برای راه‌اندازی دانشگاه در مشهد در سال ۱۳۱۳ ارائه شده است. ابتدا آموزشگاه عالی بهداری در مشهد افتتاح گردید و سپس در سال ۱۳۲۸ دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس شد. در سال ۱۳۴۰ دانشکده کشاورزی، در سال ۱۳۴۴ دانشکده دندان‌پزشکی و بالاخره در سال ۱۳۵۰ دانشکده علوم دریایی و تغذیه افتتاح شد. در سال ۱۳۶۵ که دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از وزارت علوم و آموزش عالی جدا و با وزارت بهداری تواماً تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار خود ادامه دادند، دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد از یکدیگر جدا و هر کدام به طور مستقل با مدیریت جداگانه به کار خود ادامه داده‌اند.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات
فلوشیپچشم‌پزشکی سگمان قدامیپزشکی
فوق تخصصجراحی قلب و عروقپزشکی۱۳۶۷
فوق تخصصجراحی ترمیمی و پلاستیکپزشکی۱۳۷۰عدم پذیرش
فوق تخصصروماتولوژیپزشکی۱۳۶۷
فوق تخصصریهپزشکی۱۳۶۷
فوق تخصصکلیه بالغینپزشکی
فوق تخصصغدد داخلی درون‌ریز و متابولیسمپزشکی
فوق تخصصایمونولوژی و آلرژیپزشکی۱۳۶۸
فوق تخصصنوزادانپزشکی۱۳۶۷
دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی۱۳۴۸
دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی۱۳۴۷
دکتری تخصصیکودکانپزشکی۱۳۴۸
دکتری تخصصیداخلیپزشکی۱۳۴۶
دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی۱۳۴۹
دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی۱۳۴۸
دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی۱۳۴۷
دکتری تخصصیقلب و عروقپزشکی۱۳۴۹
دکتری تخصصیپوستپزشکی۱۳۵۱
دکتری تخصصیعفونیپزشکی۱۳۴۷
دکتری تخصصیداخلی اعصابپزشکی۱۳۴۷
دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی۱۳۵۰
دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی۱۳۴۷
دکتری تخصصیجراحی مغز و اعصابپزشکی۱۳۶۱
دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی۱۳۶۴
دکتری تخصصیروان‌پزشکیپزشکی۱۳۴۹
دکتری تخصصیپرتودرمانیپزشکی۱۳۶۹
دکتری تخصصیآسیب‌شناسی تشریحی و بالینیپزشکی۱۳۵۱عدم پذیرش
دکتری تخصصیآسیب‌شناسی دهان و فکدندان‌پزشکی
دکتری تخصصیدندان‌پزشکی کودکاندندان‌پزشکی
دکتری تخصصیپروتزهای دهانیدندان‌پزشکی
دکتری تخصصیپریودنتیکسدندان‌پزشکی
دکتری تخصصیارتودنتیکسدندان‌پزشکی
دکتری تخصصیاندودنتیکسدندان‌پزشکی
دکتری تخصصیبیماری‌های دهان و تشخیصدندان‌پزشکی
دکتری تخصصیدندان‌پزشکی ترمیمیدندان‌پزشکی
دکتری تخصصیجراحی دهان، فک و صورتدندان‌پزشکی۱۳۷۳
دکتری تخصصیرادیولوژی دندان، فک و صورتدندان‌پزشکی
دکتری تخصصیمیکروب‌شناسیدندان‌پزشکی
Ph.D.انگل‌شناسیپزشکی۱۳۷۷
Ph.D.ایمونولوژیپزشکی۱۳۷۷
Ph.D.علوم تشریحیپزشکی۱۳۷۴
Ph.D.فیزیک پزشکیپزشکی۱۳۷۴
Ph.D.فارماسیوتیکسپزشکی۱۳۷۶
Ph.D.بیوتکنولوژیداروسازی۱۳۷۴
Ph.D.پزشکیداروسازی۱۳۸۱
دکتری حرفه‌ایدندان‌پزشکیپزشکی۱۳۲۸
دکتری حرفه‌ایداروسازیدندان‌پزشکی۱۳۴۴
دکتری ناپیوستهدندان‌پزشکیداروسازی۱۳۵۰
کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیدندان‌پزشکی۱۳۷۲
کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی۱۳۷۵
کارشناسی ارشدفیزیک پزشکیپزشکی۱۳۷۶
کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی۱۳۷۰
کارشناسی ارشدایمنی‌شناسیپزشکی۱۳۷۶
کارشناسی ارشدپرستاریپزشکی۱۳۶۹
کارشناسی ارشدماماییپرستاری و مامایی۱۳۶۹
کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی۱۳۷۰
کارشناسیماماییپرستاری و مامایی۱۳۳۷
کارشناسیبینایی‌سنجیپرستاری و مامایی۱۳۵۶
کارشناسیرادیولوژیپیراپزشکی۱۳۵۳
کارشناسیبهداشت محیطپیراپزشکی۱۳۶۷
کارشناسیپرستاریپیراپزشکی۱۳۸۱
کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی تربت بجنورد۱۳۷۰
کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی تربت حیدریه۱۳۷۲
کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری و مامایی تربت نیشابور۱۳۷۲
کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی۱۳۶۶
کارشناسی ناپیوستهبهداشت عمومیپیراپزشکی۱۳۶۶
کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی۱۳۶۷
کاردانیهوشبریپرستاری و مامایی۱۳۶۷
کاردانیاتاق عملپرستاری و مامایی۱۳۶۴
کاردانیبهداشت خانوادهپیراپزشکی۱۳۶۳
کاردانیبهداشت مبارزه با بیماری‌هاپیراپزشکی۱۳۶۳
کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی۱۳۴۴
کاردانیبهداشت محیطپیراپزشکی۱۳۷۲
کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی۱۳۷۵
کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی۱۳۴۹
کاردانیماماییپرستاری و مامایی تربت بجنورد۱۳۷۰
کاردانیماماییپرستاری و مامایی تربت حیدریه۱۳۷۲

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی
۱امام رضا ۷۱۳۱۳۸۷۶خون، روماتولوژی، ریه، غدد، قلب، کلیه، گوارش، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست، عفونی، سوختگی، رادیولوژی، رادیوتراپی، پزشکی هسته‌ای، جراحی قلب و مسمومین
۲قائم(عج)۱۳۵۰۸۲۸داخلی، داخلی اعصاب، جراحی، جراحی توراکس، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست، رادیولوژی بیهوشی و نوزادان
۳امید۱۳۵۳۱۲۰انکولوژی، جراحی و چشم‌پزشکی
۴دکتر شیخ۱۳۷۵۱۱۴کودکان و رشته‌های فوق تخصص کودکان
۵ابن سینا۱۳۶۷۹۵۰روانپزشکی
۶امدادی (شهید کامیاب)۱۳۴۸۲۸۵جراحی استخوان و مفاصل
۷حضرت زینب(س)۱۳۵۴۶۸زنان و زایمان
۸خاتم‌الانبیاء۱۳۸۲۶۴چشم‌پزشکی

 

 دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

در سال ۱۳۳۷ به نام مدرسه عالی پرستاری در محل فعلی دانشکده پرستاری و مامایی تأسیس شد. در سال ۱۳۵۶ مدرسه عالی طوس نیز فعالیت خود را آغاز کرد. از سال ۱۳۵۸ مدرسه عالی پرستاری جرجانی، آموزشگاه عالی طوس، آموزشگاه علوم آزمایشگاهی و آموزشگاه عالی بهداشت مدارس که وابسته به وزارت بهداری سابق بودند تواما با عنوان مجموعه آموزشی و پژوهشی درآمدند و پس از تأسیس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۵ دانشکده پرستاری، مامایی و علوم پیراپزشکی از ادغام مجموعه آموزشی و پژوهشی با آموزشگاه عالی پرستاری و مامایی مشهد به وجود آمد. سپس در سال ۱۳۷۰ این دانشکده به دو دانشکده علوم پیراپزشکی و دانشکده پرستاری مامایی تفکیک شد.

 

آزمایشگاه‌ها:

در دانشکده پرستاری و مامایی: skill lab

در دانشکده پزشکی: ۱- آناتومی ۲- بیوشیمی ۳- فیزیولوژی ۴- بافت‌شناسی و سلول‌شناسی ۵- انگل‌شناسی ۶- میکروب‌شناسی ۷- ایمنی‌شناسی ۸- آسیب‌شناسی ۹- آزمایشات کاربردی ۱۰-فیزیک پزشکی

 

 دانشکده پزشکی:

محل فعلی ساختمان دانشکده پزشکی در دهه ۲۰، دبستان ۶ کلاسه همت بود که با گسترش مراکز آموزش عالی به آموزشگاه عالی بهداشت ارتقاء یافت. این آموزشگاه در سال ۱۳۲۸ به دنبال اقدامات و مساعی چند ساله اطبای وقت و توسط وزیر فرهنگ آن زمان به دانشکده طب ارتقاء یافت. پس از تأسیس دانشکده ادبیات در سال ۱۳۳۴ و دانشکده الهیات در سال ۱۳۳۷، این مؤسسات از طرف وزارت فرهنگ، دانشگاه مشهد نام گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات کلی در وضع بافت و ساماندهی وزارت‌خانه‌ها در سال ۱۳۶۵ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و علوم وابسته به آن از وزارت علوم و آموزش عالی جدا و با وزارت بهداری تواماً تحت عنوان وززارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار خود ادامه داد. دانشگاه مشهد نیز به تبع آن به تدریج به دو مؤسسه مستقل به نام‌های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد شناخته شد و دانشکده پزشکی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت.

 

آزمایشگاه‌ها:

۱- آناتومی ۲- آسیب‌شناسی ۳- ایمنی‌شناسی ۴- بافت‌شناسی ۵- بیوشیمی ۶- فیزیک پزشکی ۷- فیزیولوژی ۸- قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی و ۹- میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی

 

 دانشکده دندان‌پزشکی:

دانشکده دندان‌پزشکی مشهد در مهر ماه سال ۱۳۴۴ با پیشنهاد آقای دکتر اسماعیل سندوزدی سردبیر دانشکده پزشکی به معاونت خانم دکتر بدری تیمورتاش تأسیس و سرپرستی آن به دکتر فردین فرزین استاد دانشکده دندان‌پزشکی تهران واگذار شد. در ابتدای سال ۱۳۴۵ دانشکده دندان‌پزشکی از دانشکده پزشکی جدا گردید و به منزل شخصی آقای موسی قائم مقامی واقع در خیابان اسرار که فعلا سلف‌سرویس دانشجویان می‌باشد منتقل گشت. در ساختمان جدید یک دستگاه یونیت شیرانا نصب شد که با افزایش مراجعه‌کنندگان کمبود مکان و تجهیزات احساس گردید. برای رفع ایت نقصیه ساختمان وسیع متعلق به سرهنگ مبین در خیابان کوه‌سنگی مقابل بیمارستان ۱۷ شهریور اجاره گردید و این ساختمان با ۲۰ یونیت افتتاح گردید. در سال ۱۳۵۳ پس از تکمیل نقشه جدید، ساختمان دندان‌پزشکی (ساختمان فعلی)، با هزینه ۱۴۰ میلیون ریال با پی‌گیری‌های آقای دکتر آذر مهر به بهره‌برداری رسید. ساختمان دانشکده در زمینی به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع بنا گردید که شامل ۳ بلوک ساختمانی می‌باشد. زیر بنای آموزشی ۶۰۰۰ متر مربع و غیر آموزشی آن ۲۳۷۰ متر مربع است.

دانشکده دارای ۴ کلاس درس به مساحت ۳۹۰ متر مربع می‌باشد. سالن آمفی‌تئاتر بیمارستان دانشکده بعداً در سال ۱۳۵۷ اضافه گردید و مورد استفاده قرار گرفت.

 

آزمایشگاه‌ها و لابراتوارها:

آزمایشگاه‌های دارای فضای فیزیکی مستقل (در دانشکده دندان‌پزشکی): –

لابراتوارهای دارای فضای فیزیکی مستقل: ۱- لابراتوار آناتومی ۲- فانتوم ترمیمی ۳- فانتوم پروتز ثابت ۴- فانتوم اندودنتیکس ۵- فانتوم پروتز پارسیال و کامل ۶- لابراتوار پروتزهای دندانی ثابت ۷- لابراتوار پروتز دندانی متحرک ۸- لابراتوار ارتودنتیکس ۹- لابراتوار دندان‌پزشکی کودکان ۱۰- بیماری‌های پریودنتیکس ۱۱- آزمایشگاه تشخیص طبی

 

 دانشکده داروسازی مشهد

ابتدا به مدت یک سال تحت عنوان دانشکده علوم دارو و تغذیه در قسمتی از دانشکده علوم واقع در خیابان اسرار قرار داشت. سپس به خیابان جهانبانی منتقل گردید که دارای ۲ طبقه، ۳ کلاس درس و ۳۰ اتاق بود و ۵/۱ سال با نام دانشکده داروسازی و تغذیه برقرار بود. سپس در چهار راه گلستان در یک ساختمان دو طبقه با نام دانشکده داروسازی آغاز به کار کرد که دارای ۳ کلاس و ۳۵ اتاق بود. آزمایشگاه‌ها در ساختمان دیگری که هم اکنون بخش بیوشیمی دانشکده پزشکی می‌باشد، تشکیل می‌گردید.

 

آزمایشگاه‌ها:

۱- شیمی عمومی ۲- شیمی آلی ۳- شیمی تجزیه ۴- روش‌های تجزیه دستگاهی ۵- کنترل فیزیکی و شیمیایی ۶- سم‌شناسی ۷- فارماکولوژی ۸- مفردات پزشکی ۹- گیاهان دارویی ۱۰- اشکال دارویی ۱۱- داروسازی صنعتی ۱۲- کنترل میکروبی ۱۳- داروخانه مدل

 

 دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

  • دانشکده توانبخشی
  • دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد
  • دانشکده پرستاری و مامایی تربت‌حیدریه
  • دانشکده پرستاری نیشابور
  • دوره‌های شبانه دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *