زمان را دریابید! (بخش دوم )-۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

زمان را دریابید!
(بخش دوم )

میدانم که میگویید الان وقت ندارید و زمانی که خسـته از مدرسه می آیید،فقط توان مطالعه درسهای روز بعد را دارید و نمیتوانید به درسهای ترم یک یـا، بدتـر از آن، سـالهای گذشـته بپردازید، اما کافی است كه یک هفته برنامه خود را به دقت بنویسـید؛ یعنی از وقتی که مدرسـه تعطیل میشـود تـا زمانی که برای خوابيدن به رختخواب میروید،بـاذکرجزئیات،برنامه خود را یادداشـت کنیـد. بعد از یک هفته متوجه خواهید شد که هر روز چقدر از وقتتان را صرف انجام کارهایی میکنید که به راحتی میتوانید از آنها صرف نظر نمایید یـا زمانش را کاهش دهید و به جای آن به مطالعه درسهای پایه بپردازید.
برای مثال، بعد از یادداشـت کردن برنامـه یک هفته خود، متوجه میشوید کـه در طی هفته،حداقل سـه یا چهار ساعت را صرف مراجعه بـه نت، گفت و گوی تلفنی با دوسـتان، بازیهای کامپیوتری، تماشای برنامه های تلویزیون یا خواب بیحساب و کتاب بعد از ظهر میکنید؛ کارهایی کـه میشود بـا برنامـه انجام داد و در عوض بـه عنوان یـک کنکوری، وقـت بیشتری را صرف درس خواندن و تسـت زدن کـرد. نگویید که بـه این تفریحها احتیـاج داریـد. ما هم این موضـوع را میدانیـم و انتظـار نداریم کـه به طور کامل از انجـام آنهـا صرف نظر کنید، اما شما فقـط كمتر از پنج ماه تا کنکور فرصت داریـد، و میتوانید در این مدت، کمی نسـبت بـه خود سـختگیرتر باشـید تا بعد از آزمون سراسری، طعم شـیرین موفقیت را بچشـید و بـه خاطر کم کاری یا تنبلی کردن، احساس عذاب وجدان نداشته باشید.

&#۱۲۷۷۴۴;  زمان را دریابید!
(بخش سوم )
در ایـن میـان، داوطلبانـی کـه فکـر میکننـد زمـان لازم را بـرای آمـاده شـدن در کنکـور ندارنـد و حجـم بالایی از دروس را نخوانده انـد، میتواننـد مطالـب و دروس
را بـه صـورت گزینشـی مطالعـه کنند؛ البته لازم اسـت که بـرای گزینشـی خواندن،مـوارد زیـر را در نظر داشـته باشـند:
* هیـچ درسـی، از جملـه دروسـی را کـه فکـر میکنیـد در آنهـا ضعیـف هسـتید، حـذف نکنیـد و بـه ضعف وقـوت خـود در مباحث درسـی توجه کنیـد و مباحثی را کـه سـاده تر هسـتند، بخوانیـد و مباحـث وقتگیـر و دشـوار را حـذف کنیـد.
* روی درسهايـي کـه در کنکـور اهمیت بیشـتری و ضرایب بالاتری دارند، بیشـترتمرکز کنید.
* بـه مباحثـی کـه در بودجـه بنـدی سـوالات کنکـور ارزش سوالی بالایی دارند، بیشـتر توجـه کنید.
* سـاعات مطالعـه خـود را بتدریـج بـالا بـرده و درسهـا و مطالبـی را کـه بـه طـورکامـل نخوانـده و در آزمونهـا نمـرات متوسـطی از آنهـا بـه دسـت آوردهایـد، تا حد مسلط شـدن مطالعـه کنید.
* وقـت خـود را تنهـا صـرف مطالعـه مطالبـی کنیـد کـه در ایـن فاصلـه زمانـی ميتوانیـد با مطالعـه آنها نتیجـه بگیریـد؛ بنابرايـن، مباحـث دشـوار و وقـت گیر رافعلا کنـار بگذارید.

سایت رسمی حرف اخر:www.harfeakher.org

شماره تماس دفترمرکزی تهران: ۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

ادرس کانال تلگرامی حرف آخر:@harfe_akher

جهت خرید محصولات حرف آخر روی این  لینک  کلید کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *