معرفی شیمی سال دهم حرف آخر

در ادامه معرفی محصولات سال دهم حرف آخر( دوم متوسطه نظام جدید ) به معرفی شیمی سال دهم حرف آخر با تدریس بی نظیر استاد شیروانی می پردازیم پکیجی که به شکل فوق العاده ای برای شما عزیزان تدریس شده است. شیمی سال دهم از سه فصل تشکیل شده است که استاد شیروانی این سه فصل رو برای شما عزیزان سال دهمی به دوقسمت مسائل و مفاهیم تقسیم کرده است. اونایی که با حرف آخر آشنایی دارند می دونند که در پکیج کنکوری شیمی جامع حرف آخر استاد با سه روش کل مسائل رو برای شما عزیزان آورده بود.

فصل اوّل: کیهان زادگاه الفبای هستی

فصل دوم: ردِّپای گازها در زندگی

فصل سوم: آب، آهنگ زندگی

علوم تجربی یكی از حوزه های یادگیری برنامۀ درسی ملی است که رسالت اصلی آن تربیت افرادی توانمند با ویژگی های زیر است:
-مسئولیت پذیر، نوع دوست، جمع گرا و جهان اندیش باشند.
-ضمن بهره برداری از منابع طبیعی، آنها را امانت الهی بدانند و این منابع را برای نسل های آینده حفظ كنند.
-از آموخته های خود در زندگی فردی و اجتماعی بهره بگیرند تا زندگیسالم و با نشاطی برای خود و جامعه فراهم كنند.
-اخلاق مدار باشند و در همه حال خداوند را ناظر و حاضر بر اعمال خودبدانند.
بر اساس این برنامه، دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه باید به این شایستگی ها برسند:
با درك ماهیت، روش و فرایند علوم تجربی، این علوم را در حل مسائل واقعی زندگی (حال و آینده) به کار گیرند و محدودیت ها و توانمندی های این علوم را در حل مسائل گزارش كنند.
با استفاده از منابع علمی معتبر و بهره گیری از علم تجربی، بتوانند اندیشه هایی مبتنی بر تجارب شخصی، برای مشاركت در فعالیت های علمی ارائه دهند و در این فعالیت ها با حفظ ارزش ها و اخاق علمی مشاركت كنند.

علوم تجربی حاصل تاش انسان برای درك دنیای اطراف، روابط علت و معلولی بن اجزای مادی جهان هستی و در واقع به مثابۀ كشفِ بخشی از فعل خداوند است كه با ظهور شواهد و دلایل جدید تغییر میك ند. قلمرو علوم تجربی، سامانه ای به بزرگی جهان هستی است كه خود از سامانه های خرد و لاكن و گوناگونی تشكیل شده است. هر سامانه از اجزایی ساخته شده است که:
ساختار و عملكرد ویژه ای دارند.
با هم در ارتباط اند و بر یكدیگر اثر می گذارند.
برای حفظ پایداری تغییر میکنند.
از این رو برنامۀ درسی نیز به گونه ای طراحی و تدوین شده است كه مفاهیم اساسی مرتبط با این اندیشه های كلیدی را آموزش دهد. درس شیمی یكی از درس های این حوزۀ یادگیری است كه به بررسی ساختار، رفتار و تغییر مواد می پردازد. این درس در دورۀ دوم متوسطه برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیك به طور مشترك به میزان سه ساعت در پایۀ دهم، سه ساعت در پایۀ یازدهم و چهار ساعت در پایۀ دوازدهم ارائه می شود. شایان گفن است درسی با عنوان «آزمایشگاه علوم » نیز برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیك در نظر گرفته شده است كه در پایۀ دهم دو ساعت و در پایۀ یازدهم یك ساعت خواهد بود.
كتابی كه پیش روی شماست، نخستین كتاب شیمی در دورۀ دوم متوسطه است كه با تاش و كوشش مشتاقانه و دلسوزانه جمعی از استادان، كارشناسان و دبیران، تدوین و تألیف شده است. رسالت اصلی محتوا در این كتاب تربیت افرادی است كه با كسب سواد علمی شیمی مبتنی بر اصول توسعۀ پایدار، بتوانند زندگی خود را در همۀ سطح ها بهبود بخشند. بر همن اساس، رویكرد سازمان دهی محتوا در این درس، زمینه محور، ارتباط با زندگی و توسعۀ پایدار و رویكرد آموزشی محتوا، یادگیری فعال و كشف مفهوم است. گفتنی است انتخاب رویكرد زمینه محور، سبب شده است تا از ارائۀ منسجم و متمركز محتوا در یك پایه پرهیز شود. برای نمونه مبحث استوكیومتری و ساختار لوویس در هر سه پایه آموزش داده خواهد شد. ماك انتخاب و گسترۀ محتوا در این موارد، ارتباط آن موضوع با زندگی است. برای تحقق رویکردهای انتخاب شده، در تدوین و تألیف محتوا از عنوان های گوناگونی استفاده شده كه هر عنوان و نقش آن در فرایند آموزش به شرح زیر است:

شیمی سال دهم حرف آخر
شیمی سال دهم حرف آخر

با هم بیندیشیم:

در این بخش ها، دانش آموزان در یك فعالیت گروهی و مشاركت فعال و مؤثر، با بهره گیری از مهارت های ذهنی، دربارۀ یك یا چند مفهوم می اندیشند، گفت و گوی علمی میك نند و آن را بررسی، تجزیه و تحلیل می کنند و پس از كشف مفهوم، آن را توسعه و تعمیم می دهند یا تثبیت می کنند.
کاوش كنید:

در این محتوا، دانش آموزان با انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی، مفهوم علمی قصد شده را كشف و مهارت های فرایندی را كسب و تقویت میکنند.
پیوند با زندگی:

هر چند رویكرد كلی محتوا ارتباط با زندگی و زمینه محور است؛ اما به منظور نشان دادن جایگاه دانش شیمی در زندگی، مواردی از زندگی روزانه كه با مفهوم و موضوع درسی ارتباط دارد، طرح و دربارۀ آن توضیحات مناسبی ارائه شده است.
پیوند با صنعت:

هدف از این عنوان، معرفی پیشرفت ها و دستاوردهای صنعتی جهان و نقش شیمی در گردشگری ها به ویژه توانمندی های صنعتی و بومی كشور ایران است.
پیوند با ریاضی:

محتوای ارائه شده در این عنوان از یك سو ارتباط بن حوزه های گوناگون علوم را معنادار میك ند و از سوی دیگر به دانش آموزان می آموزد كه چگونه می توان مفاهیم و داده های شیمیایی را به كمك روابط ریاضی فرمول بندی كرد. این موضوع سبب خواهد شد تا اثر بخشی محتوا افزایش یابد، به گونه ای كه بتوان پیش بینی های درستی را در موقعیت های جدید انجام داد.
آیا می دانید:

این عنوان شامل اطلاعات و موضوعات گوناگونی مانند تاریخ علم، داده های عددی، یافته های علمی و فنّاوری، فرهنگ و تمدن ایرانی اسامی، نقش دانشمندان مسلمان در گسترش علم و .. است كه به منظور افزایش آگاهی فراگیران تألیف شده است.
خود را بیازمایید:

این بخش تمرین ها، پرسش ها و فعالیت هایی هستند كه بر اساس پیش دانسته ها و آموخته های دانش آموزان از مفاهیم و موضوعات مرتبط با كتاب دهم طراحی شده اند. هدف از این بخش ها، تثبیت، تعمیق، یادآوری و آماده سازی زمینه های لازم برای فرایند یادگیری است.

ما می توانیم:

هدف این عنوان تقویت هویت ملی، فرهنگی، علمی و فنّاوری، اقتصادی و… است. از این رو نمونه هایی از توانمندی دانشمندان، پژوهشگران و صنعتگران كه نقش بسزایی در توسعۀ كشورمان داشته اند، بررسی می شود تا به نسل های جوان این باور را منتقل كند كه ما می توانیم گام های مؤثر و سازنده در جهت استقلال و پیشرفت كشورمان در همۀ سطح ها برداریم.
یكی دیگر از ویژگی های كتاب شیمی دهم، تصویر محور بودن آن است. مؤلفان تاش كرده اند تا حد امكان از تصویرها، نمودارها و شكل های گوناگونی استفاده كنند تا افزون بر ایجاد جذابیت و شادابی، یادگیری محتوا آسان تر و ماندگاری آن را بیشتر کنند. همچنن برای آشنایی شما همكاران گرامی با نمونه پرسش های ارزشیابی و مرور یافته های دانش آموزان، در پایان هر فصل تعدادی پرسش با عنوان «تمرین های دوره ای » طراحی و تألیف شده است.
گفتنی است که یادگیری همۀ محتوای كتاب و تدریس آن ضروری است، اما ارزشیابی از «آیا می دانید » مجاز نیست. در عن حال باید نكات اشاره شده در حاشیۀ كتاب در خصوص حدود محتوا و ارزشیابی مورد توجه قرار گیرد.
گروه شیمی واحد توسعه، تحقیق و آموزش علوم دفتر تألیف كتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، امیدوار است كه آموزش این كتاب گامی در جهت تحقق اهداف برنامۀ درسی، تربیت شهروندان مسئول و آگاه و بهبود سطح زندگی با رعایت معیارهای توسعۀ پایدار باشد. لذا، این گروه مشتاقانه منتظر همچنن پیشنهادها، انتقادها و نظرهای سازندۀ شما همكاران گرامی و صاحب نظران آموزشی است.

در این پک که نسل جدید آموزش حرف آخر می باشد استاد غلامحسین شیروانی تمامی مباحث شیمی فصل اول سال دهم را به صورت کامل تدریس کرده است و هر آنچه را که لازم دارید کامل توضیح می دهد.

که در این پک استاد شیروانی به شکل هوشمندانه ای ارتباط مفهومی بین مفاهیم و مسائل شیمی برقرار کرده است که هم شامل تمرین و تست هم خواهد بود. تمرین های توصفی و هم تمرین های مروری وجود دارد. تدریس به شکل نقشه راه و انیمیشن است که می تواند تدریس را به صورت کامل برای دانش آموز به ارمغان آورد. این پکیج هم می تواند برای تمرین های کلاس درسی و هم می تواند برای تست های آموزشی و کنکور مورد استفاده قرار بگیرد. این پکیج از صفرتاصد همه مباحث را شامل می شود و تمام کتاب های کمک آموزشی و آزمون ها در آن لحاظ شده است. در این پکیج به صورت جدی از روش های سریع استفاده نشده است، چون هدف اصلی این است که فعلا دانش آموزان از لحاظ مباحث درسی و آمتحانات مدرسه ای ساپورت شوند و در ادامه با کامل شدن کتاب های نظام جدید پکیج هایی برای سرعت عمل بالای تست زنی آورده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *