معرفی ادبیات فارسی سال دهم حرف آخر

با سلام خدمت همه شما عزیزان در این قسمت به معرفی ادبیات فارسی۱ سال دهم حرف آخر با تدریس فوق العاده استاد محسن منتظری می پردازیم استاد با انرژی که تمام ادبیات فارسی رو به شکل انیمیشن و داستان برای درک بهتر برای شما عزیزان آورده است، حتی تمامی تمرینات کتاب درسی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. ادبیات فارسی سال دهم شامل هشت فصل می باشد:

فصل یکم: ادبیات تعلیمی

فصل دوم: ادبیات سفر و زندگی

فصل سوم: ادبیات غنایی

فصل چهارم: ادبیات پایداری

فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی

فصل ششم: ادبیات حماسی

فصل هفتم: ادبیات داستانی

فصل هشتم: ادبیات جهان

آثار ادبی ایران، آیینة اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملتّی است که از دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته
و به امروز رسیده است. برگ برگ ادب و فرهنگ ایران زمین، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهیختگان اندیشه وری چون فردوسی، ناصر خسرو، غزّالی، بیهقی، سنایی،
عطّار، مولانا،سعدی، حافظ، بیدل، دهخدا و … است که با بهره گیری از زلال فرهنگ اسلامی، آثاری ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده اند. مطالعة دقیق و عمیق این آثار،
جان را طراوت می بخشد، روح را به افق های شفاف و روشن پرواز می دهد و ذهن و ضمیر را شکوفا و بارور می سازد.
برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اس المی، جایگاهیارزشمند دارد؛ چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملیّ است.
کتاب فارسی پایۀ دهم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسی ملیّ جمهوری اسلامی ایران »، یعنی شکوفایی فطرت توحیدی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه
)علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل( و جلوه های آن درچهار پهنۀ )خود، خلق، خلقت و خالق( و بر پایۀ اهداف «برنامة درسی فارسی »، سازماندهی و تألیف شده است؛ براین اساس کتاب از هشت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات غنایی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب اس المی، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و ادبیات جهان، تشکیل شده است.
برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فرایند آموزش، توجّه همکاران ارجمند را به نکات زیر جلب می کنیم:
رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی و ادبی تأکید دارد و ادامۀ منطقی کتاب های فارسی دورۀ ابتدایی و دورة اوّل متوسطه است؛ به همین روی، لازم است همکاران گرامی از ساختار و محتوای کتاب های پیشین، آگاهی داشته باشند.

رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، طرّاحی و به کارگیری شیوه های آموزشی متنوّع و روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود.
حضور فعّال دانش آموزان در فرایند یاددهی یادگیری، کلاس را سرزنده، با نشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری می بخشد.
در بخش مهارت های خوانداری، بایسته است ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی همچون لحن، تکیه، آهنگ و دیگر خُرده مهارت ها به طور مناسب، مورد توجّه قرار گیرد.
با توجه به رویکرد مهارتی، آنچه در بخش بررسی متن اهمّیّت دارد؛ کالبد شکافی عملی متون است. یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خواندن، در سه قلمرو بررسی کنیم. این کار، سطح درک و فهم ما را نسبت به محتوای اثر، فراتر خواهد برد. یکی از آسان ترین و کاربردی ترین شیوه های بررسی، کالبد شکافی و تحلیل هر اثر، این است که متن در سه قلمرو بررسی شود: زبانی، ادبی و فکری.

معرفی ادبیات فارسی سال دهم حرف آخر
معرفی ادبیات فارسی سال دهم حرف آخر

۱٫ قلمرو زبانی
این قلمرو، دامنۀ گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم:
سطح واژگانی: در اینجا، لغت ها از نظر فارسی یا غیرفارسی بودن، نوع ساختمان (ساده، مشتق و مرکّب)، روابط معنایی کلمات از قبیل ترادف، تضاد، تضمّن، تناسب، نوع
گزینش و همچنین درست نویسی بررسی می شود.
سطح دستوری یا نحوی: در اینجا، متن از دید ترکیبات و قواعد دستوری، کاربردهای دستوری تاریخی، کوتاهی و بلندی جمله ها بررسی می شود.
۲٫ قلمرو ادبی
در اینجا، شیوۀ نویسنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سطح های زیر، بررسی می شود:
سطح آوایی یا موسیقیایی: درا ین مرحله، متن را ا ز دیدب دیعل فظی (وزن، قافیه، ردیف، آرایه های لفظی و تناسب های آوایی مانند واج آرایی، تکرار، سجع، جناس، و …)بررسی می کنیم.
سطح بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان؛ نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه؛
سطح بدیع معنوی: بازخوانی متن از دید تناسب های معنایی؛ همچون تضاد، ایهام، مراعات نظیر و … .
۳٫ قلمرو فکری
در این مرحله، متن از نظر ویژگی های فکری، روحیات، اعتقادات، گرایش ها، نوع نگرش
به جهان و دیگر جنبه های فکری، مانند موضوع های زیر، بررسی می شود:
عینی/ ذهنی، شادی گرا/ غم گرا، خردگرا/ عشق گرا، جبرگرا/ اختیارگرا، عرفانی/ طبیعت گرا، خوش بینی/ بدبینی، نگرش فلسفی/ روان شناختی، محلّی میهنی/ جهانی و … .
در آموزش، به ویژه، در قلمرو زبانی و ادبی از بیان مطالب اضافی که به انباشتِ دانش و فرسایش ذهنی دانش آموزان منجر می شود، پرهیز گردد.
مطالب طرح شده در قلمرو زبانی و ادبی، برگرفته از متن درس است و پیوستگی زیاد با محتوای درس دارد. آموزش این نکات به درک و فهم بهتر متن، کمک می کند؛ بنابراین «متن محوری » در این بخش، از اصول مورد تأکید است.
روان خوانی ها، شعرخوانی ها و حکایات با هدف پرورش مهارت های خوانداری، ایجاد نشاط و طراوت ذهنی، آشنایی با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، در ساختار فارسی گنجانده شده اند.در پایان «روان خوانی ها » و «شعرخوانی ها » بخش «درک و دریافت » با دو پرسش، تدوین شده است. این پرسش ها برای تقویت سواد خواندن، توانایی درک و فهم، پرورش روحیۀ نقد و تحلیل متون، تنظیم گردیده است.
تقویت توانایی فهم و درک متن، یکی از برجسته ترین اهداف آموزشی این درس است.
ایجاد فرصت برای تأمّل در لایه های محتوا و همفکری گروه های دانش آموزی، به پرورش قدرت معناسازی ذهنِ زبان آموزان کمک می کند.
درس های آزاد، فرصت بسیار مناسب برای توجّه به اصل پانزدهم قانون اساسی و تحقّق آن است تا با مشارکت دانش آموزان عزیز و راهنمایی دبیران گرامی از گنجینه های فرهنگ سرزمینی و ادبیاتِ بومی در غنی سازی کتاب درسی، بهره برداری شود. برای تولید محتوای این درس ها پیشنهاد می گردد به موضوع های متناسب با عنوان فصل در قلمرو فرهنگ، ادبیات بومی، آداب و سُنن محلیّ، نیازهای ویژۀ نوجوانان و جوانان و دیگر ناگفته های کتاب، پرداخته شود.
امیدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادبیات فارسی و پرورشِ شایستگی ها در نسل جوان، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی، فراروی آینده سازان ایران عزیز بینجامد.

در پکیج سایق ادبیات فارسی جامع حرف آخر استاد مباحث رو به صورت مبحثی تدریس کرده بود که شامل جهار پک قرابت معنایی حرف آخر، آرایه های ادبی حرف آخر، املا واژگان و لغت حرف آخر و زبان فارسی حرف آخر آورده بود که درک مطالب رو برای دانش آموزان آسان کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *