معرفی عربی سال دهم حرف آخر

در ادامه معرفی درس های سال دهم به معرفی پکیج عربی سال دهم حرف آخر با تدریس استاد محمد واعظی می پردازیم، عربی سال دهم هشت درس می باشد که مثل کتاب های سابق چند صفحه آخر هم مربوط به لغات می باشد. خیلی از دانش آموزان با درس عربی مشکل اساسی دارند که باور کنید فقط کافیه ذهنیتتون رو نسبت به عربی کنار بزارید و با استاد واعظی شروع کنید.

مدیریت تیم عربی حرف آخر با استاد واعظی می باشد که پکیج کنکوری و نظام قدیمش زبان زد بودش فقط در ۲۲ ساعت کل عربی کنکور رو جم و جور کرده بود و هر دانش آموزی با هر پایه درسی در ۲۲ ساعت به عربی بالای ۷۰ می رسید.

عربی دهم حرف آخر
عربی دهم حرف آخر

 

سخنی با دبیران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان

۱٫ کتاب های عربی پايه های هفتم تا نهم را تدريس يا به دقّت مطالعه و بررسی کرده باشد.

۲ .دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد.

۳ .کتاب معلم ( راهنمای تدریس و ارزشیابی) و نرم افزار (بر فراز آسمان) را با دقت بررسی کرده باشد.

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی ويژۀ رشتۀ ادبيات و علوم انسانی به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائه دهيم.

رویكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملی این است: (پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيات فارسی)

شيوۀ تأليف کتاب های عربی هفتم تا دهم منت محوری است. منت محوری به معنای نفی قواعد ّ نيست؛ در اين کتاب قواعد در خدمت فهم زبان است؛ لذا بخش مهمی از کتاب درسی و نيز بارم بندی را قواعد تشکيل می دهد.

شايستگی مورد نظر برای دانش آموز پايۀ دهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی اين است که بتواند در پايان سال تحصيلی، متون و عبارات سادۀ عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد و ترجمه کند. در اين کتاب علاوه بر حدود ۳۵۰ کلمۀ جديد کتاب عربی پايۀ دهم، ۸۱۹ واژۀ عربی هفتم، هشتم و نهم نيز تکرار شده اند؛ پس در حقيقت هدف اين کتاب در بخش واژگان، آموزش حدود ۱۲۰۰ واژۀ پربسامد زبان عربی است.

اين کتاب با توجه به اسناد باالدستی (قانون اساسی)، (برنامۀ درسی ملی) نوشته شده است. برنامۀ درسی ملی ،مهمترین سند برای تأليف کتاب های درسی عربی است.

کلمات به کاررفته در کتاب های عربی، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، احادیث، روايات و زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفته اند.

ّ تصاوير، عبارات و متون کتاب به ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز توجه دارند.

 و  از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی (سخن گفن) است و به استناد برنامۀ درسی ملی درس عربی در رشتۀ ادبيات و علوم انسانی یک درس اختصاصی است؛ مکالـامت کوتاهی در کتاب گنجانده شده است. مکالـمه بسرتی مناسب برای آموزش هر زبانی است و کلاس درس را جذاب، شاداب پرتحرک و فعال می سازد.

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب:

۱٫ طرّاحی هر گونه آزمونی(کنکور، داخلی مدرسه، هماهنگ استانی يا کشوری، مسابقات علمی(تابع اهداف کتاب درسی و در چارچوب آن است. اين تذکّر به ويژه برای طرح سؤال کنکور است و در صورت تخلّف، آن آزمون رسماً از نظر وزارت آموزش و پرورش فاقد اعتبار رسمی است. اينتأکيدات در حکم يک بخشنامۀ اداری و لازم الاجراست.

۲ .اين کتاب شامل هشت درس است. هر درس در سه جلسۀ آموزشی تدريس می شود.

۳ .دانش آموز پايۀ دهم در دورۀ اول متوسطه با اين ساختارها آشنا شده است:

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ ترکيب مخلوط مانند «أَخوکُنَّ الصَّغيرُ » هدف از آموزش ترکيب وصفی و اضافی در عربی پايۀ نهم اين بوده که دانش آموز بتواند ترکيب هايی مانند «أَخي الْعَزيز » را داخل جمله )نه بيرون از جمله( ترجمه کند.
وزن و ريشۀ کلمات، اسم اشاره، کلمات پرسشی، و ساعت خوانی؛
در ساعت خوانی فقط ساعت کامل، ربع و نيم آموزش داده شده؛ مثلاً «چهار و بيست و پنج دقيقه »
آموزش داده نشده است.

۴ .هرچند درس اوّل دورۀ آموخته های پيشين است؛ امّا در ساير درس ها نيز اين دوره انجام شده است.

ّ ۵ .در درس دوم، عددها آموزش داده می شوند. اهمّيت آموزش اعداد بر کسی پوشيده نيست. درمتوسطۀ اوّل عددهای اصلی و ترتيبی تا ۱۲ آموزش داده شده اند. در اين کتاب عددهای اصلی از يک تا صد و عددهای ترتيبی از يکم تا بيستم آموزش داده خواهد شد. مباحث مطابقت عدد و معدود و ويژگی های معدود جزءِ اهداف آموزشی کتاب نيست و از طرح آنها خودداری شود. بديهی است که در کتاب درسی اين مطابقت ها در متون و عبارات وجود دارد و دانش آموز با دقّت در آنها می تواند اين ظرافت ها را کشف کند؛ امّا آموزش و ارزشيابی آنها مدّ نظر نيست.

۶ .دانش آموزان در متوسطۀ اوّل با هر دو فعل مجرّد و مزيد در کتاب درسی آشنا شده اند؛ هرچند در تمرينات فقط با صرف فعل های ثلاثی مجرّد صحيح و سالم مواجه شده اند؛ امّا فعل های مزيد و حتّی فعل های مهموز، مضاعف و معتل نيز در کتاب به کار رفته است؛ مانند آمَنَ، اِبتَسَمَ، أَتَی، أَجابَ، أَحَبَّ، اِحتََقَ، اِشتَرَی، أَصابَ، أَعطَی، تَخَرَّجَ، حاوَلَ، حَذَّرَ، زادَ و … دانش آموز قبلاً با شناسه های فعل های ثلاثی مجرّد آشنا شده است. در حقيقت هدف آموزشیِ اين دو درس اين است که با استفاده از آموخته های سه سال اوّل با فعل هايی آشنا شود که فعل ماضی سوم شخص مفرد آنها «ثلاثی مزيد » بيش از سه حرف است. تشخيص ثلاثی مزيد از ثلاثی مجرّد، ذکر نوع باب، ساخت ب يا صرف فعل و ترجمه از فارسی به عربی آن از اهداف آموزشی نیست. دانش آموز فقط بايد بتواند فعل و مصدر ثلاثی مزيد را درست ترجمه کند و ماضی، مضارع، امر و نهی و مصدر آنها را از هم درست تشخيص دهد.

در بخش واژه نامه، مضارع و مصدر فعل های ماضی ثلاثی مزيد مدام تکرار شده است تا دانش آموز کم کم اين فعل ها را بشناسد؛ امّا مصدر فعل هايی مانند دَلَّ، سارَ، رَجا، رَضَِ و … چون قياسی نيستند، نيامده اند.

۷٫ در درس پنجم، جملۀ اسميّه و فعليّه تدريس می شود. هدف، شناخت اجزای جمله يعنی فعل، فاعل، مفعولٌ به، مبتدا و خبر است؛ امّا قرار دادن اِعراب کلمات هدف نيست.
۸٫ در درس ششم، اِعراب جملۀ اسميّه و فعليّه و چهار حالت اعراب )رفع، نصب، جر و جزم( آموزش داده شده است. هدف، شناخت اجزای جملات است و توانايی نهادن اعراب )اعراب گذاری( هدف آموزشی نيست.
۹٫ در درس هفتم، فعل مجهول تدريس می شود. هدف اين است که دانش آموز جمله های دارای فعل مجهول را درست معنا کند. تبديل جملۀ دارای فعل معلوم به مجهول و برعکس هدف نيست.
۱۰ . در درس هشتم، معانی حروف جر آموزش داده می شود. دانش آموز بايد بتواند حروف جر و جار و مجرور را در جمله تشخيص دهد؛ نهادن اِعراب جر در اسم مجرور هدف نيست. در اين درس نون وقايه نيز تدريس شده است؛ امّا ساخت مدّ نظر نيست.
۱۱ . در طرّاحی سؤال درک مطلب به ويژہ در کنکور بايد از متون کتاب استفاده شود. درصورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح می شود، بايد هيچ واژه ای خارج از واژگان انتهای کتاب نداشته باشد يا اينکه ترجمۀ فارسی آنها ذيل متن داده شود. همچنين نبايد ساختاری متفاوت با قواعد کتاب درسی در آنها باشد.
۱۲ . التحليل الصرفي و الإعراب )تجزيه و ترکيب( از اهداف اين کتاب نيست؛ امّا دانش آموز به عنوان نمونه بايد تشخيص دهد که «کاتِب » و «مَکتوب » اسم فاعل و مفعول اند؛ يا «اِستَرجِعْ » فعل امر است و معنای «کاتِب « ،» مَکتوب » و «اِستَرجِعْ » را بداند.
۱۳ . صورت سؤال به زبان عربی است؛ امّا شایسته نیست واژگانی در آن باشد که دانش آموز نخوانده باشد.
۱۴ . مضارع و مصدرِ برخی فعل های ثلاثی مجرّد که مصدرشان در کتاب درسی يا در زبان فارسی به کار رفته است، در واژه نامۀ کتاب آمده است؛ امّا طرح سؤال امتحانی يا کنکور از آنها هدف نيست.
۱۵ . نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه لازم بوده در کتاب آمده است يا در سال های بعد خواهد آمد.
۱۶ . مکالمه، نمايش، سرود، ترجمۀ تصويری، پژوهش و داستان نويسی کار عملی در درس عربی محسوب می شود. انجام بخش پژوهش خارج از کلاس است و ارائۀ گزارش مربوط به آن بستگی به ج وقت کلاس دارد.
۱۷ . جمله سازی، تشکیل، تعریب، تبدیل از صیغه ای به صیغۀ دیگر و نهادن اِعراب از اهداف کتاب درسی نيست.
۱۸ . در سايۀ درست خواندن، درست فهميدن و ترجمۀ درست، مهارت سخن گفتن نیز حاصل خواهد شد. بايد توجّه داشته باشيم که شمار اندکی از دانش آموزان قادرند هنگام سخن گفتن ظرافت های دستوری را به خاطر بياورند و رعايت کنند و اين کاملاً طبيعی است؛ زيرا به ياد آوردن قواعد، هنگام سخن گفتن برای هر زبان آموزی دشوار است. در سخن گفتن سرعت عمل لازم است و با آزمون کتبی قابل مقايسه نيست. اگر به اين نکتۀ بسيار مهم توجّه نشود، بدترين ضربه در آموزش مهارت سخن گفتن به دانش آموز وارد می شود. نظر به دشواری مکالمه بايد در امتحانات، مسابقات و کنکور صرفاً از همان عبارات موجود در کتاب سؤال طرح گردد.
۱۹ . آموزش فعل و ضمير در سه کتاب عربی متوسطۀ اوّل بومی سازی شده و بر اساس دستور زبان فارسی و به صورت )من، تو، او، ما، شما، ايشان( است. سبک پيشين به اين صورت بود: )هوَ، هُما، هُم، هيَ، هُما، هُنَّ، أنتَ، أنتُما، أنتُم، أنتِ، أنتُما، أن تَُّ، أنا، نَحنُ( شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کاملاً موفّق بود و دانش آموزان بسيار بهتر درس را آموختند. از آنجا که درس عربی در رشتۀ علوم انسانی اختصاصی است، دانش آموزان بايد با اصطلاحات خاصّ زبان عربی آشنا باشند. به همين منظور در درس اوّل نام صيغه ها به زبان عربی ذکر شده است.
۲۰ . معنای کلمات در امتحان بايد در جمله خواسته شود.

۲۱ .روخوانی های دانش آموز و فعاليت های او در بخش مکامله در طول سال نـمرۀ شفاهی دانش آموز را تشکيل می دهد. ۲۲ .در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده تا نيازی به دفتر ّ تـمرين نباشد؛ اما متن دروس جای کافی ندارد، می توان برای متون کتاب يک ورق در کتاب نهاد، يا يک دفتر کوچک برای بخش ترجمه اختصاص داد.

۲۳ .از همکاران ارجمند درخواست داريم تا با رويکرد دفتر تأليف همگام شوند؛ زيرا دانش آموزان ّ با اين شيوه از متوسطۀ اول به متوسطۀ دوم آمده اند و کتاب های عربی عمومی پايه های يازدهم و ّ دوازدهم نيز ادامه و مکمل روش اين کتاب خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *