چند نکته بسیار مهم در موردیک مطالعه موفق و پر بازده-۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

چند نکته بسیار مهم در موردیک مطالعه موفق و پر بازده

نشستن هنگام مطالعه :
&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۰۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۹;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۶۱; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; ، &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۳; ؛ &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; ، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; ، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; ،
۱-&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۴; &#۱۰۰۶۰;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۹;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۴;

۲-مطالعه هنگام راه رفتن:
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; ، &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;

۳-نور مطالعه :
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; نور لامپهای مهتابی، &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۲۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;

&#۱۲۸۱۶۰; تعیین وقت و نظم برنامه:
&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳; ، &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; ، &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;

سایت رسمی حرف اخر:www.harfeakher.org

شماره تماس دفترمرکزی تهران: ۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

ادرس کانال تلگرامی حرف آخر:@harfe_akher

جهت خرید محصولات حرف آخر روی این  لینک  کلید کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *