فیزیک دهم بجز ویژگی ماده حرف آخر

430,000تومان

مدرس این پکیج استاد کامیار می باشد.

DVD1:
اندازه گیری

DVD2:
کار،توان ،انرژی

DVD3:
ادامه کار،توان ،انرژی
دما گرما

DVD4:
ادامه دما گرما