استاد منتظری،تدریس قضا و قدر با استاد یوسفیان پور،دین و زندگی استاد یوسفیانپور،دین و زندگی حرف آخر،کنکور دین و زندگی،موسسه حرف آخر،نمونه تدریس استاد یوسفیان پور