استفاده بهینه از کلاس درس،استفاده بهینه از کلاس درس حرف آخر