افرادی که از عدم تمرکز و به قولی حواس پرتی رنج می­برندچه کنند؟