آرشیو برچسب های: انرژی مثبت

چگونه انرژی مثبت پخش کنیم؟

چگونه انرژی مثبت پخش کنیم؟ کلمه ها و اندیشه ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی و رفتار ما شکل می دهند. آن چه می گوییم در حقیقت فکری است که بیان میشود.کلمه ها و اندیشه ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی و امورمان شکل می دهند. اگر یک کارگر بی سواد […]