بخشی از معرفی و توضیحات فیزیک سال سوم حرف آخر با تدریس استاد کامیار