به هدف خود متعهد باشيم،تعهد به هدف حرف آخر،هدف در حرف آخر