تدریس دین و زندگی استاد یوسفیانپور در موسسه ی حرف اخر