تعداد و درصد داوطلبانی که در آزمون سراسری درس فیزیک وشیمی بالای 50درصدزدند