تنبلی خدانگهدار،تنبلی و کنکور،حذف تنبلی در حرف آخر،کنکور حرف آخر