آرشیو برچسب های: توصیه هایی برای کاهش بی‌دقتی در آزمون

توصیه هایی برای کاهش بی‌دقتی در آزمون:۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

 توصیه هایی  برای کاهش بی‌دقتی در آزمون ۱٫روی تست های کلیدی که مفاهیم و مهارت های اصلی درس را نشان می دهد و در بسیاری از کنکورها تکرار شده است تمرکز بیشتری داشته باشید دقت در تست زنی اهمیت دارد بی دقتی در تست زنی ناشی از بدخوانی سوال است به منفی و مثبت بودن […]

توصیه هایی برای کاهش بی‌دقتی در آزمون:۰۲۱۶۶۰۲۸۱۲۶

 توصیه هایی  برای کاهش بی‌دقتی در آزمون ۱.روی تست های کلیدی که مفاهیم و مهارت های اصلی درس را نشان می دهد و در بسیاری از کنکورها تکرار شده است تمرکز بیشتری داشته باشید دقت در تست زنی اهمیت دارد بی دقتی در تست زنی ناشی از بدخوانی سوال است به منفی و مثبت بودن […]