تکنیک های افزایش دقت (کاهش بی دقتی) در تحصیل و آزمون ها