پیشنهاد هایی که می توانند در حاشیه نویسی در کنار یادداشت هایتان مفید باشند