آرشیو برچسب های: پیشنهاد هایی که می توانند در حاشیه نویسی در کنار یادداشت هایتان مفید باشند

پیشنهاد هایی که می توانند در حاشیه نویسی در کنار یادداشت هایتان مفید باشند

پیشنهاد هایی که می توانند در حاشیه نویسی در کنار یادداشت هایتان مفید باشند : الف) زیر جملات کلیدی و مفاهیم مهم خط  بکشید . ب) از درج ستاره (*) و علایم راهنما برای نشان دادن مطالب مهم بهره بگیرید . ج) از حاشیه های دفترتان یا از صفحات خالی برای هماهنگ کردن یادداشتها با متن […]

پیشنهاد هایی که می توانند در حاشیه نویسی در کنار یادداشت هایتان مفید باشند

پیشنهاد هایی که می توانند در حاشیه نویسی در کنار یادداشت هایتان مفید باشند : الف) زیر جملات کلیدی و مفاهیم مهم خط  بکشید . ب) از درج ستاره (*) و علایم راهنما برای نشان دادن مطالب مهم بهره بگیرید . ج) از حاشیه های دفترتان یا از صفحات خالی برای هماهنگ کردن یادداشتها با متن […]