چگونه دین و زندگی را ۱۰۰ % بزنیم؟،چگونه دین و زندگی را ۱۰۰ % بزنیم؟ ( از زبان رتبه 20 کنکور سراسری )،دین و زندگی 100 بزنیم،دین و زندگی حرف آخر،دین و زندگی کنکور،دین و زندگی کنکور حرف آخر