کنکورهای آزمایشی،کنکورهای آزمایشی حرف آخر،نگاه درست به کنکورهای آزمایشی